NLP ACADEMY

T: +420 724 256 055 | M: info@systemika-nlp.cz

Centrum Systemiky NLP Neuro-lingvistické programování - Certifikované studium
Koučování, systemické přístupy, Ericksonský přístup - hypnóza a sugesce
ITA Neuro-Linguistic Programming Certified member

NLP Practitioner s mediací

Výcvik NLP Practitioner s mediací je určen pro všechny osoby, které řeší konflikty v jakékoliv podobě, např. v práci, v rodinách, při rozvodech, v sousedských vztazích, ve školách atd. Mediací rozumíme mimosoudní proces řešení sporu, kdy mezi strany v konfliktu vstupuje třetí nezúčastněná strana, kterou je mediátor. A právě Neuro-lingvistické programování vám výrazně pomůže v celém procesu mediace. Úlohou mediátora není spor rozsoudit, určit kdo má či nemá pravdu nebo kdo má co dělat. Úkolem mediátora je naopak pomáhat všem stranám vyřešit vyhrocenou situaci v soukromí a nalézt co nejlepší možné řešení pro všechny zúčastněné.

Výcvik se skládá ze dvou velmi důležitých rovin. První rovinou je celkové pochopení a poznání Neuro-lingvistického programování. V této části se naučíte celé NLP stejně jako ho umí absolventi všech výcviků NLP Practitioner. Druhá část výcviku seznamuje účastníky s mediací: principy intervence ze strany mediátora, fázemi mediačního procesu a učí, jak zefektivnit své schopnosti vyjednávání a jak zprostředkovat dohodu mezi všemi stranami.

Přínosy výcviku

 • Pochopit roli mediátora a jeho práva a povinnosti.
 • Naučit se analyzovat průběh konfliktu a zvolit nejvhodnější způsob jeho řešení.
 • Vědět, jak zahájit mediaci a jak sepsat smlouvu o jejím provedení.
 • Umět vést a usměrňovat proces mediace.
 • Ovládat mediační strategie k překonání napjaté situace a/nebo nezájmu.
 • Naučit se pracovat v týmu s druhým mediátorem.
 • Umět vést oddělená jednání s jednotlivými stranami.
 • Dokázat správně sepsat mediační dohodu.
 • Naučit se orientovat ve specifikách rodinné mediace.
 • Zvládnout posoudit vhodnost účasti dítěte na mediaci.
 • Vést mediační proces v kontextu rodinných konfliktů a zvládat silné emoční situace během mediačního procesu.
 • Umět využívat rozmanité kreativní techniky v průběhu mediačního procesu – např. brainstorming, brainwritting, myšlenková mapa
 • Pochopit a umět komunikovat s rozdílnými osobnostními typy dle preferovaného reprezentačního systému a Metaprogramů.
 • Zefektivnit svoji komunikaci s osobami zapojenými v mediačním procesu.

Spojením Neuro-lingvistického programování a technik mediace získáte unikátní know-how, které vám umožní velice efektivně řešit všechny typy konfliktů!

Obsah výcviku

Efektivní komunikace

 • Komunikační model - model, který vysvětluje, jak lidé vědí to, co vědí
 • Budování Rapportu - techniky NLP, díky nimž budete moci snadno získat důvěru a zvýšit vnímavost lidí kolem vás
 • Kalibrace – nástroje NLP, které vás naučí, jak přečíst, pochopit a reagovat na neverbální komunikaci vašich lidí
 • Meta model jazyka – ukazuje, jak používat jazyk k větší přesnosti a konkrétnosti, jak odhalit sobě i druhým lidem zkreslené či vynechané části sdělení a ukázat jim nové možnosti
 • Milton model jazyka – poodkrývá způsob využívání hypnotického jazyka a sugescí v komunikaci
 • Metafory – rozkrývají, jak efektivně stimulovat práci nevědomí a podpořit kreativitu u sebe i ostatních
 • Čistý jazyk – nové způsoby dotazování a vedení rozvíjejícího rozhovoru.
 • Schopnost použití více jazykových modelů a jejich cílené využívání zvyšuje naši schopnost vést a ovlivňovat

Pochopení druhých aneb typologie a tendence k jednání

 • Metaprogramy a MBTI – tendence jednotlivců k určitému způsobu jednání
 • Reprezentační systémy - struktura informací v lidské mysli, jejíž aplikace umožní rychle a snadno změnit svoje přesvědčení - největší příčinu neúspěchu a překážku úspěchu.
 • Pozice vnímání aneb „Vstoupení do bot 2. osoby”
 • Předávání 3 stupňové zpětné vazby založené na pozorování, interpretaci a hodnocení

Mediace a mediační techniky

 • Seznámení s procesem mediace
 • Definice a cíle mediace a důvody jejího zvolení u klientů
 • Oblasti uplatnění mediace
 • Role a hlavní úkoly mediátora
 • Jednotlivé fáze mediačního procesu
 • Překážky v komunikaci a nástroje k jejich snižování
 • NLP Komunikační model
 • Rapport a jeho využití v mediaci
 • Efektivní komunikace s využitím NLP
 • Jazykové modely
 • Techniky aktivního naslouchání
 • Úvod do teorie konfliktu
 • Definování konfliktu
 • Typy konfliktů
 • Formy řešení konfliktů
 • Fáze vývoje konfliktu a způsoby jeho řešení
 • Identifikace vyššího záměru obou stran konfliktu
 • Stanovení postupu mediace
 • Fáze mediačního procesu
 • Příprava a zahájení
 • Získávání informací od všech zúčastněných stran
 • Vzájemné naslouchání mezi oběma stranami
 • Hledání řešení splňujících požadavky daných stran
 • Dosažení přijatelného řešení vedoucího k dohodě
 • Sepsání mediační dohody
 • Ukončení mediačního setkání
 • Tvorba, forma a parametry mediačních dohod
 • Překážky v jednotlivých fázích mediace a jejich překonání
 • Zásady mediace vedené dvěma mediátory
 • Způsob vedení odděleného jednání
 • Důležité body při vedení rodinné mediace
 • Situace vhodné či nevhodné pro mediaci

Rozsah výcviku

 • Certifikovaný výcvik NLP Practitioner s mediací je rozdělen do 6 modulů a obsahuje celkem 12 dní (96 hodin) výuky v rozdělení 42hodin teorie a 54hodin praxe. Výcvik zahrnuje sebezkušenost v roli mediátora i v roli klienta.
 • Výcvik je vytvořen v souladu s principy ITANLP

Metody uplatňované během výcviku

 • Interaktivní výklad, konkrétní příklady, testy, diskuse, rolové hry, modelové situace, případové studie, koučování skupiny

Zakončení výcviku

 • Výcvik je zakončen volitelným procesem certifikace
 • Po úspěšném absolvování kurzu získáte __certifikaci NLP Practitioner_.

Zaregistrujte se včas a získejte zajímavé slevy až 15% Jsme jediná certfikovaná autorita ITANLP
v Česku a na Slovensku.

NLP Premier Practitioner