NLP ACADEMY

T: +420 724 256 055 | M: info@systemika-nlp.cz

Centrum Systemiky NLP Neuro-lingvistické programování - Certifikované studium
Koučování, systemické přístupy, Ericksonský přístup - hypnóza a sugesce
ITA Neuro-Linguistic Programming Certified member

NLP Sport Practitioner

NLP Sport Practitioner je určen jak pro sportovce, tak pro osoby, které jim pomáhají a podporují je ve zvyšování výkonu jakou jsou koučové, trenéři, rodiče, partneří atd.

Celý výcvik je realizován jako sebe-zkušenostní a zahrnuje v sobě jak teoretické přístupy NLP ve sportu a jejich praktickou aplikaci na jednotlivé typy sportů, tak konkrétní příklady využití NLP u vrcholových sportovců a jejich příběhy o změně výkonnosti spojené.

Součástí výcviku jsou praktické aplikace a zkušenosti vrcholových sportovců s využitím nastavení mysli a NLP jak pro sebe, tak v roli kouče pro svoje klienty z řad sportovců.

Přínosy výcviku

 • Nástroje a techniky použité je možné použít před sportovním výkonem, během realizace i po jeho skončení.
 • Pomáhá sportovním koučům a trenérům zdokonalit svoje komunikační schopnosti a tím odhalit a změnit negativní a limitující přesvědčení sportovce.
 • Naučí kouče, trenéry i sportovce, jak vytvořit u stavy: sebevědomí, koncentrace, klidu a vyrovnanosti.
 • Připraví na to, jak překonat pochybnosti, obavy, limitující přesvědčení a negativní emoce, které stojí sportovci v cestě k dosažení maximálního výkonu
 • Prakticky seznamuje s využitím imaginace, relaxace a stavů vysoké výkonnosti

Obsah výcviku

Modul I.: NLP techniky ve sportu - 1. část

 • Komunikační model - jednoduchý model, který vysvětluje, jakým způsobem vymazáváme, překrucujeme a zobecňujeme informace získané z okolního světa a jak pomocí naší "mapy světa" programujeme naše současné i budoucí chování a tím i sportovní výkony.
 • Budování Rapportu - techniky NLP, díky nimž snadno získate důvěru u lidí, kteří s vámi spolupracují a zvýšíte jejich vnímavost
 • Mysl a tělo - pochopení propojenosti našeho myšlení s reakcí těla a jeho využití při zvyšování sportovního výkonu.
 • Kalibrace – nástroje NLP, které vás naučí, jak přečíst, pochopit a reagovat na neverbální komunikaci ostatních lidí.
 • Pozice vnímání - umožňují podívat se na danou situaci očima druhého člověka a na základě jejich aplikace ho získat na svoji stranu

Modul II.: NLP techniky ve sportu - 2.část

 • Submodality - techmiky submodalit pro změnu naladění a přesvědčení sportovce
 • Stanovování vizí, cílů a strategií a jejich sdílení– naučí jak nastavit si svůj vlastní směr a dosáhnout vyšších cílů a vizí.
 • Stav vysoké výkonnosti – New Code NLP postupy umožňující zvyšování osobního výkonu a dosahování osobního maxima v dané situaci
 • Metaprogramy - umožňují poznat tendence jednotlivých osob k jednání a efektivněji je motivovat a ovlivňovat

Modul III.: Nastavení mysli pro dosažení úspěchu

 • Nevědomí - pochopení síly nevědomí, jako klíčového prvku pro zvyšování sportovního výkonu. Využití nevědomí pro realizaci zásadní změny v nastavení mysli a ve změně výkonnosti
 • Principy úspěchu - vize, cíle, strategie a nastavení mysli pro získání toho, čeho chce sportovec dosáhnout
 • Vítězné cíle - ukazují jak správně definované cíle v jednotlivých kategoriích a typech vedou k požadovanému výsledku. Ukazují také, jak správně definovat to, co opravdu chceme a ošetřit, že tyto cíle nebudou negativně ovlivňovat další oblasti našeho života
 • NLP Předpoklady - klíčová přesvědčení, která vedou ke zlepšení výkonu a dosaření požadovaných výsledků

Modul IV.: Interní a externí bariéry

 • Interní bariéry - naše výkony ovlivňuje mnoho vnitřních faktorů jako je motivace, přesvědčení, schopnosti či strachy. Tato část výcviku vám je pomůže všechny překonat.
 • Externí bariéry - způsob, jak překonat externí vlivy, např. blízcí lidé, soupeři, kolegové nebo ostatní vnější okolnosti, které mají vliv na sportovce

Modul V: Získání požadovaného stavu výkonnosti

 • Kotvení - zakotvení požadovaného stavu, bourání negativních kotev a využití dalších pokročilých technik kotvení pro zlepšení sportovního výkonu)
 • Periferní vidění - praktické využití periferního vidění při sportu
 • Management události - zajistit adekvátním plánováním prefenci proti špatné výkonnosti
 • Dýchání - pokročilé techniky dýchání vedoucí ke změně nastavení mysli
 • Stav vysoké výkonnosti - aplikace New Code her pro zvýšení koncentrace a zkvalitnění výkonu

Modul VI: Jazykové vzorce

 • Meta model jazyka – ukazuje, jak používat jazyk k větší přesnosti a konkrétnosti, jak odhalit sobě i druhým lidem zkreslené či vynechané části sdělení a ukázat jim nové možnosti
 • Milton model jazyka – poodkrývá způsob využívání hypnotického jazyka a sugescí v komunikaci
 • Metafory – rozkrývají, jak efektivně stimulovat práci nevědomí a podpořit kreativitu u sebe i ostatních
 • Čistý jazyk – nové způsoby dotazování a vedení rozvíjejícího rozhovoru.
 • Schopnost použití více jazykových modelů a jejich cílené využívání zvyšuje naši schopnost vést a ovlivňovat

Modul VII: Praktické aplikace

 • Volitelný modul sloužící pro praktické vyzkoušení získaných znalostí a dovedností
 • Zkušenosti vrcholových sportovců s oblastní NLP a nastavování mysli při sportu

Rozsah výcviku

 • Certifikovaný výcvik NLP Sport Practitioner je rozdělen do 6 modulů ( + 1 volitelný) a obsahuje celkem 12 dní (96 hodin) resp. 14 dní (112hodin). Výcvik zahrnuje sebe -zkušenost v roli kouče i v roli klienta (sportovce).
 • Výcvik je vytvořen v souladu s principy ITANLP

Metody uplatňované během výcviku###¨

 • Interaktivní výklad, konkrétní příklady, testy, diskuse, rolové hry, modelové situace, případové studie, koučování skupiny, praktická aplikace a zkušenosti vrcholových sportovců

Zakončení výcviku

 • Výcvik je zakončen volitelným procesem certifikace
 • Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikaci NLP Sport Practitioner.

Zaregistrujte se včas a získejte zajímavé slevy až 15% Jsme jediná certfikovaná autorita ITANLP
v Česku a na Slovensku.

Tajemství manipulace